فراخوان ثبت نام کاندیداهای انتخابات انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران​

انتخابات انجمن عملی عمران دانشگاه سمنان

شرايط كانديداتوري:
ماده 1۳ :داوطلبان انتخابات شوراي مركزي انجمن بايد واجد شرايط زير باشند:
1 -اشتغال به تحصيل در رشته مربوط
2 -عضويت در انجمن
۳ -عدم عضويت در شوراي مركزي ديگر تشكل هاي دانشجويي
4 -معدل كل بالاتر از ميانگين معدل گروه يا بالاتر از 14
5 -داشتن سابقه دونيم سال عضويت انجمن در دوره تحصيل
6 -عدم كسب معدل مشروط در نيمسال تحصيلي گذشته
7 -باقي ماندن دست كم دو نيمسال تحصيلي به اتمام دوره تحصيلي دانشجو
8 – عدم محكوميت انضباطي