کارگاه های آموزشی مهندسی عمران دانشگاه سمنان

همراه با گواهی حضور معتبر

سری کارگاه های آموزشی مباحث عمرانی با همت انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه سمنان برگزار میشود

کارگاه جوشکاری

28 فروردین 1402