وبینار سیستم های زمین گرمایی

دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان با همکاری انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه سمنان برگزار میکند سخنرانی علمی : سیستم های زمین گرمایی