دوره درس معادلات دیفرانسیل

آموزش معادلات دیفرانسیل

انجمن عمران دانشگاه سمنان با همکاری انجمن های برتر کشور برگزار می‌کند دوره درس معادلات دیفرانسیل مدرس: آقای ابوالفضل محمودی

دوره درس مقاومت مصالح

آموزش مقاومت مصالح

انجمن عمران دانشگاه سمنان با همکاری انجمن های برتر کشور برگزار می‌کند دوره درس مقاومت مصالح مدرس: خانم مهرنگار اقبالیه

دوره درس استاتیک

جمع بندی استاتیک

انجمن عمران دانشگاه سمنان با همکاری انجمن های برتر کشور برگزار می‌کنددوره درس استاتیک جمع بندی کامل مدرس اقای حسین هدائی